Menu Zavřeno

Informace

Obecná informace o zpracování osobních údajů

 1. Identifikační a kontaktní údaje správce

VEGI, s. r. o., U Rejdiště 3469/18, 767 01 Kroměříž; IČO: 25345583, DIČ: CZ25345583, registrace u KS Brno, oddíl C, vložka 27655

Tel: 573 331 561-2     E-mail: vegi.km@volny.cz

Kontaktní osoba: Ing. Bronislava Výpustová

 

 1. Podnikatelská činnost

 

2.1. Účelem zpracování osobních údajů je příprava a plnění smluvních vztahů, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které se uskutečňují v rámci podnikatelské činnosti a z titulu oprávněného zájmu správce dat (marketing vlastních služeb, zasílání obchodních sdělení).

 

2.2. Právním základem pro zpracování je skutečnost, že:

 1. a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuječl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 2. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 3. c) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

2.3. Kategorie požadovaných osobních údajů stanovených § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

2.4. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 2.1. (po dobu trvání smluvního vztahu a dobu trvání záruční lhůty) a dále 5 let po zániku smluvního vztahu. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány.

 

2.5. Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám s výjimkou orgánů či institucí, kterým takové právo plyne ze zvláštního zákona (např. policie). Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a jsou chráněny před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

 

2.6. Máte právo:

 1. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 2.  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
 3.  požadovat omezení jejich zpracování,
 4.  požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 5. podat stížnost u dozorového orgánu 
  (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)

 

2.7. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte písemně na adresu správce osobních údajů.